SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:EDU-MATECH
VYTVORENIE STRATEGICKÝCH PARTNERSTIEV A PRÍPRAVA POKROČILÝCH KURZOV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE PODNIKY A KLASTRE S INOVAČNÝM POTENCIÁLOM V OBLASTI STROJÁRSKEHO A AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:02/01/2020
Koniec projektu:07/31/2021

Zdroj poskytnutia:Interreg VA SR-ČR

Krátky popis projektu:VP: STU MTF;HCP: Národní klastrová asociace = NCA; PP1 SOPK

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie strategických partnerstiev
a vypracovanie Cezhraničnej stratégie celoživotného vzdelávania (CŽV) vo vybraných technicky zameraných odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu, zohľadňujúcej aplikáciu spoločných európskych kvalifikačných rámcov na uznávanie získaných kvalifikácií.

Vytýčené ciele vychádzajú z reálnych požiadaviek a potrieb zamestnávateľov a trhu práce.

Výstupom bude príprava a pilotná implementácia pokročilých programov CŽV v oblasti materiálového inžinierstva, kvality produkcie, strojárskych technológií a automatizácie a vytvorenie spoločnej databázy vzdelávacích programov ako nástroja na zvyšovanie úrovne vedomostí, zručností
a kompetencií zamestnancov, ako aj konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu firiem.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora