SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:ZDIEĽANIE KNOW-HOW Z EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE A SKÚSENOSTÍ Z CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MEDZI NÓRSKOM, RUSKOM A UKRAJINOU
Región SOPK:12 Prešov
Začiatok projektu:10/20/2015
Koniec projektu:03/31/2017

Zdroj poskytnutia:Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR

Krátky popis projektu:Hlavným cieľom projektu je vytvorenie siete a kapacít pre budúcu implementáciu Asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ, čo je kľúčovým predpokladom pre dosiahnutie kvalitatívne novej úrovne cezhraničnej spolupráce na ukrajinských hraniciach s členskými štátmi EÚ, vrátane Slovenska. Ďalším dôležitým cieľom projektu bude posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou pomocou nórskeho know-how. Tento cieľ sa dá rozdeliť do troch špecifických cieľov: 1) uľahčiť zdieľanie skúseností a znalostí z Nórska v rozvoji cezhraničnej spolupráce na ich hranici s Ruskom s kľúčovými aktérmi SK-UA cezhraničnej spolupráce na regionálnej a miestnej úrovni, 2) realizovať aplikovaný výskum v niektorých odvetviach s politickými odporúčaniami pre zlepšenie cezhraničnej spolupráce, 3) budovanie kapacít pre endogénny rozvoj pohraničia aj pomocou nórskeho know-how z NO-RU cezhraničnej spolupráce.

Informácie k projektovým zmluvám nájdete na http://po.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2015082802.

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora