SOPK    PROJEKTY  REALIZOVANÉ  SOPK


Názov projektu:TVORBA ZDRAVÉHO PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ
Región SOPK:07 Trenčín
Začiatok projektu:09/01/2012
Koniec projektu:02/28/2014

Zdroj poskytnutia:Slovak AId

Krátky popis projektu:Projekt sa zameriava na podporu Transcarpathian Agency of Investments, Innovations and Development (TAIID) -organizácie partnera formou transferu know-how a podpornými pilotnými aktivitami. Prenášané poznatky sú nasmerované do prioritných oblastí definovaných v rámci požiadaviek pre vstup výrobkov na vnútorný trh EU, Parciálne sa projekt sústreďuje na rozvoj ekonomickej a inštitucionálnej spolupráce malých a stredných podnikov (MSP) medzi Ukrajinou (UA) a Slovenskou republikou (SR) formu pilotných akcií založených na praktickú realizáciu prezentácie cieľových skupín na medzinárodných výstavách, kooperačných podujatiach. V rámci inštitucionálnej spolupráce sa plánuje odborná návšteva so seminárom k problematike technických prekážok obchodu z pohľadu požiadaviek európskej legislatívy tak i ukrajinskej legislatívy.

Dalšie info:
http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2012091903
http://slovakaid-b2b.info/

  

(c) Slovenská obchodná a priemyselná komora