e-Žiadosť o vydanie osvedčenia pôvodu (ONP SOPK) cez web-portál SOPK
1. strana ONP
Formuláre pre ONP vydané on-line cez web.sopk.sk 15-12-016_Kpp
1.Odosielateľ / Consignor*:G
ŽIADOSŤ
DEMAND
Ev. číslo / Number:
EURÓPSKA ÚNIA
EUROPEAN UNION
OSVEDČENIE O PÔVODE
CERTIFICATE OF ORIGIN
2. Príjemca / Consignee*:
3. Krajina pôvodu / Country of origin*:
4. Druh dopravy (nepovinné) / Means of Transport (optional):
5. Poznámky / Remarks:

6. Číslo položky*: Item number:


Značky a čísla, počet a druh nákladových kusov:
Marks, numbers, number and kind of packages:

Popis tovaru (+ HS kód - nepovinné, ISO-kód ak pôvod je v rôzych krajinách)*:
Description of goods (+HS code – optional, ISO-code if different Countries of Origin):

7. Množstvo*:
Quantity:8. PODPÍSANÝ ORGÁN, S L O V E N S K Á O B C H O D N Á A P R I E M Y S E L N Á K O M O R A (SOPK) OSVEDČUJE, ŽE TOVAR VYŠŠIE
OPÍSANÝ MÁ PÔVOD V KRAJINE UVEDENEJ V ODSEKU 3.
UNDERSIGNED AUTHORITY, S L O V A K C H A M B E R O F C O M M E R C E A N D I N D U S T R Y (SCCI) CERTIFIES THAT THE GOODS
DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN COUNTRY SHOWN IN BOX 3

.

Doplnkové údaje a kontakt na žiadateľa o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru (ONP SOPK)

1. Pred odoslaním vyplneného tlačiva e-Žiadosť o vydanie ONP SOPK vyberte certifikačné pracovisko SOPK (Úrad SOPK Ba a 8x RK SOPK v krajských mestách SR), ktorému chcete adresovať Vašu žiadosť o vydanie ONP SOPK. Zvolené pracovisko SOPK posúdi Vašu žiadosť a vydá Vám ONP vytlačené na papieri.
Uveďte zvolené certifikačné pracovisko SOPK:*
2. Uveďte svoju email adresu a telefón:*
- mailto:
- telefón:
3. Uveďte svoje IČO:*
4. K vyplnenému 1. listu tlačiva ONP SOPK na web-portáli SOPK je potrebné si stiahnuť aj dokument MS WORD: ONP-Z-vyhlasenie_povod_23.docx, ktorý obsahuje VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O PÔVODE TOVARU (2. Strana žiadosti...) o podmienkach vzniku nepreferenčného pôvodu tovaru a priložiť podporné doklady, ktoré následne nahrajte na web-portál SOPK:.
vložte vyplnené VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O PÔVODE (ako PDF súbor) + podporné doklady vo formátoch PDF:
5. Žiadam o vydanie ONP:*
(a) prednostne (do 24 hodín od predloženia všetkých požadovaných dokladov)
(b) v štandardnej lehote (do 3 dní od predloženia všetkých požadovaných dokladov)

Polia označené hviezdičkou * sú povinné.